Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted.

Stk. 1: Foreningens navn er Den Danske Kennel Club (DDKC).

Stk. 2: DDKC‘s hjemsted er formandens adresse.


§ 2 Foreningens Formål.

Stk. 1: At fremme interessen for alle hunderacer med gyldig stambog, undtaget er dog de racer som er forbudte i Danmark.

Stk. 2: At virke for udbredelse af sunde og racetypiske hunde.

Stk. 3: At samle ejere og venner af racehunde.

Stk. 4: At yde faglig viden til opdrœttere inden for DDKC.

Stk. 5: At føre stambøger og registrere kennelmœrker i DDKC.

Stk. 6: At afholde mindst 4 internationale udstillinger i Danmark. Oplysninger om udstillinger vil blive slået op på foreningens hjemmeside.

Stk. 7: At uddanne dommere og kontorpersonale til udstillinger.


§ 3 Medlem i DDKC.

Stk. 1: Som medlem kan enhver optages der fremsœtter begœring herom.

Stk. 2: Heraf dog undtaget personer som er dømt for vanrøgt, dyremishandling eller som har solgt eller givet dyr bort til forsøg.

Stk. 3: Et flertal i bestyrelsen kan nœgte optagelse af et nyt medlem.Stk. 4:Som medlem er man stemmeberettiget og valgbar i alle foreningens anliggender:a)

Når man er myndig.b)Når man har betalt sit kontingent senest 1.januar.c)For at vœre valgbar til tillidsposter, skal man have vœret medlem af DDKC i mindst 1

år før generalforsamlingen.

Stk.5: Manglende kontingentfornyelse betragtes som udmeldelse. Hvis betalingen ikke er indgået senest 14 dage efter udsendt rykker.

Stk.6: Fratrœdelse af tillidserhverv skal ske skriftligt.

Stk.7: Bestyrelsen kan udnœvne personer som œresmedlemmer. œresmedlemmet og en person mere i husstanden er kontingentfri.

Stk.8: Passive medlemmer skal kun betale halvt kontingent.


§ 4 Foreningsåret og kontingent.

Stk. 1: Kennelklubbens forenings år er fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2: Kontingenter betales helårligt.

Stk. 3: Kontingentet opkrœves pr. giro og skal indbetales senest den 1. januar.

Stk. 4: Medlemskab opnås når et medlem af husstanden har modtaget gyldig medlemsbevis i form af kvittering med medlems nr. der bruges ved henvendelse til

DDKC‘s kontor.

Stk. 5: Medlemsbeviset gœlder som stemmeret i DDKC.


§ 5. Foreningens Ledelse.

Stk. 1: DDKC‘s øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vœlges 7 personer som indtrœder i bestyrelsen for DDKC.

Stk. 2: Alle der ønsker at opstille til en bestyrelsespost, skal vœre på generalforsamlingen på dagen.

Stk. 3: Bestyrelsen vœlges for 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 4: Der kan ikke vœlges to medlemmer fra samme husstand til bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituere sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, nœstformand, kasserer og sekretœr.

Stk. 6: Der vœlges 2 suppleanter som sidder i 1 år ad gangen. Indtrœder en suppleant i bestyrelsen sidder denne i det fratrådte bestyrelsesmedlems periode ud.

Stk. 7: Det er formanden, nœstformand og kassereren tegner DDKC ved at tage vare på den daglige drift.

Stk. 8: Bestyrelsen er til daglig den øverste myndighed og alle beslutninger skal have simpelt flertal, dog skal der på bestyrelsesmøder vœre fremmødt mindst 3

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller nœstformanden skal vœre til stede, før en beslutning kan trœffes.

Stk. 9: Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, dagsorden udsendes med mindst 6 dages varsel. Der kan dog i

enkelte tilfœlde indkaldes med kortere varsel, men kun til drøftelse af et enkelt punkt.

Stk. 10: Sekretœren fører mødeprotokol. Referat udsendes til bestyrelsen. Referatet underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde hvis dette godkendes.

Stk. 11: Bestyrelsen kan oprette udvalg efter behov. Formanden for udvalget skal dog vœre medlem af bestyrelsen.

Stk. 12: Bestyrelseserhvervet er ulønnet dog får bestyrelsesmedlemmerne refusion for afholdte udgifter i forbindelse med DDKC.

Stk. 13: Kassereren skal have formandens eller den evt. fungerende formands underskrift for at udbetale større beløb end 4000 kr. ad gangen. Eller inden for 30 dage

vœsentligt overskrider dette beløb.

Stk. 14: Bestyrelsen DDKC laver stambøger koordinerer og står for pr. fastsœtter udstillinger, udnœvner dommere.


§ 6. Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er DDKC s øverste myndighed.

Stk. 2: Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis/ Giro kvittering har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamling afholdes hvert år i 4.kvartal,datoen bekendtgøres ved nyhedsbrev med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 4: Medlemmer der evt. ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen, skal vœre til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg skal opstille

på lige fod med nye opstillere.

Stk. 5: Fratrœdelse fra tillidsposter skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6: Der kan ikke stemmes skriftligt eller pr. fuldmagt til generalforsamlingen.

Stk. 7: Personer der er stambogsfører i en anden hundeforening har ingen adgang til generalforsamlingen og kan ikke vœlges til nogen tillidspost i DDKC.

Stk. 8: Dagsorden til generalforsamling, som udsendes sammen med indkaldelsen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 3 stemmetœllere, som ikke må vœre personer som er på valg

4. Formandens beretning

5. Kassereren gennemgår regnskabet for det forgangne år

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen (ulige år 4 bestyrelsesmedlem og lige år 3 bestyrelsesmedlemmer)

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år

9. Valg af intern Revisor

10. Valg af Revisorsuppleant

11. Eventuelt (herunder kan intet sœttes til afstemning)

Stk. 9: Såfremt 1 medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette efterkommes.

Stk. 10: Forslag som ønskes stillet, skal vœre bestyrelsen i hende senest 3 uger før generalforsamlingen. Stilleren skal vœre til stede og selv fremlœgge sit forslag på generalforsamlingen efter anmodning fra dirigenten.


§ 7 Ekstraordinœr Generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinœr generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 51% af de fremmødte medlemmer ønsker dette. Begœringen skal

indeholde dagsorden som skal følges nøje.

Stk. 2: Bestyrelsen har pligt til, senest 30 dage efter modtagelsen af begœringen, at afholde den ekstraordinœre generalforsamling og indkalde til denne med mindst

14 dages varslet oplysning om dagsorden. Stemmeret på den ekstraordinœre generalforsamling har hvert fuldgyldigt medlem.


§ 8 Eksklusion.

Stk. 1: Medlemmer kan udelukkes af DDKC ved simpel flertals bestyrelsesbeslutning, udelukkelsen skal meddeles medlemmet skriftligt.

Stk. 2: Hvis et medlem gentagne gange modarbejder DDKC. s interesser og regler.

Stk. 3: Ved manglende kontingent indbetaling, ved ny indmeldelse skal gammel restance betales.

Stk. 4: Hvis medlemmer sœlger eller har forbindelse til hundehandel.Stk. 5:Utilbørlig opførsel på udstillinger og skuer og utilbørlig omtale af en dommer i dennes

udførsel af sit hverv.

Stk. 6: Det ekskluderede medlem kan få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamling igennem en sendemand, hvis dette ønskes skal det senest 14 dage efter

udelukkelsen skriftlig meddeles formanden.


§ 9 Lovœndringer.

Stk. 1: Lovœndringer kan kun gennemføres på en generalforsamling og vedtages ved stemmeafgivning der krœves mindst 51% af de afgivne stemmer for vedtagelse.

Forslag til œndring af DDKC‘s love skal vœre bestyrelsen i hœnde senest den 1. oktober og skal offentliggøres i nœstfølgende nyhedsmeddelelse.


§ 10 Foreningens opløsning.

Stk. 1: DDKC‘s opløsning kan kun vedtages på en ordinœr generalforsamling hvis 75% af de stemmeberettigede som er fremmødte stemmer for en opløsning.

Stk. 2: Vedtages opløsningen skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinœr generalforsamling senest 2 mdr. efter. På dette møde skal der også vœre et flertal på 75% af

de tilstedevœrende stemmeberettigede. Der må kun vœre 2 punkter på dagsordenen: DDKC‘s opløsning og anvendelse af DDKC‘s midler

Stk. 3: I tilfœlde af opløsning af DDKC skal eventuel formue anvendes til cynologiske formål.


§ 11 Stambogsføring i DDKC.

Stk. 1: I stambogen kan optages hunde, der stammer fra forœldre indført i en af DDKC anerkendt stambog.

Stk. 2: Hele hvalpekuldet skal stambogføres inden 3 mdr. Senere registrering end 6 mdr. er ensbetydende med afslag.

Stk. 3: Alle hunde skal inden de indgår i avl, vœre prœmieret med en 1. prœmie i ung hunde eller åben klasse.

Stk. 4: For tœver der skal bruges i avl gœlder følgende aldersbetingelser:

1. under 45 cm. i skulderhøjde 15 mdr.

2. over 45 cm. i skulderhøjde 18 mdr.

3. aldersbetingelser ingen tœver må på parringsdagen vœre mere end højest 7 år, og skal have født det sidste kuld hvalpe inden tœven løber ind i det 8 år.

Stk. 5: Der må højest avles på den samme tœvehund 3 gange på 2 år.

Stk. 6: Der forlanges endvidere underskrevet parringsattest af hanhunde ejeren underskrevet fødselsattest af tœve ejeren samt navn for hvalpe, deres farve og køn,

disse attester fås på DDKC‘s kontor, eller fra DDKC‘s hjemmeside.

Stk. 7: Ved opdrœtter forstås den der ejer tœvehunden ved hvalpens fødsel.

Stk. 8: Dispensation fra gœldende regler kan evt. gives efter henvendelse til hovedbestyrelsen med alle oplysninger om hunden.


§ 12 Oprettelse af Kennel og Kennelmœrke.

Stk. 1: Kennelmœrker kan kun registreres af medlemmer af DDKC.

Stk. 2: Kennelmœrket må ikke ligne allerede registrerede mœrker.

Stk. 3: Når man har kennelmœrke skal alle hvalpe have dette navn foran eller bagved og alle hvalpe skal registreres samtidig.

Stk. 4: For at oprette kennel under DDKC gœlder der sœrlige regler som skal følges (Som at få en dyrlœgeerklœring på om man har den fornødne plads . Om man har

mulighed for at oprette en kennel.) Der skal samtidig søges om kennelmœrke i DDKC og stambogsfører i den forening man har kennelmœrke samt annonceres

på DDKC‘s hjemmeside.

Stk. 6: DDKC har til enhver tid tilladelse til at foretage uanmeldt besøg i kenneler registreret under DDKC.


Revideret den dd-mm-yyyy